Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture
Organizational Culture Inventory® (OCI®)

Istraživanje i razvoj: doktor Robert A. Cooke, i klinički psiholog, doktor J.Clayton Lafferty

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture - Organizational Culture Inventory® (OCI®) je alat procene namenjen merenju organizacione kulture, najprostranjeniji i najdetaljnije ispitan u svetu. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture seže izvan okvira korporativne kulture, kulture kompanije, kao i kulture samog radnog mesta, s obzirom na činjenicu da se kulturne dimenzije koje ovaj alat procenjuje mogu primeniti na svim tipovima organizacija.

Kao proizvod istraživanja dužeg od 20 godina, koristeći se najsavremenijom istraživačkom tehnologijom, Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) procenjuje osobine organizacione kulture (van okvira kulture kompanije, kulture radnog mesta i korporativne kulture), najbliže povezanoj sa ponašanjem i učinkom članova organizacije. Ovaj alat procene otkriva šta je ono u šta članovi združeno veruju da se od njih očekuje i kako te norme ponašanja utiču na njihovo angažovanje i efikasnost, pružajući na kraju nenadmašnu osnovu za konstruktivno menjanje organizacione kulture.

Employees and Leadership identifying their organizational culture

Kako funkcioniše

Za procenu kulture, dostupna su dva oblika Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®):

  • Standardni Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) koji procenjuje trenutnu kulturu u organizaciji u pogledu zajedničkih normi ponašanja, tj. onih normi koje članovi smatraju neophodnim kako bi se "uklopili" i ispunili očekivanja. Rezultati se kombinuju i ilustruju na profilima na Circumplex-u Human Synergistics-a, kako bi se prikazala relativna jačina Konstruktivne, Pasivno/Odbrambene i Agresivno/Odbrambene kulture unutar organizacije.
  • OCI-Ideal (Idealna kultura) dopunjuje standardni Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) kroz određivanje optimalne ili željene organizacione kulture. Ovaj alat procenjuje stilove ponašanja koje lideri i ostali članovi smatraju potrebnim kako bi se postigla bolja efektivnost i omogućilo da organizacija postigne svoje ciljeve. Krajnji rezultat je slika idealne organizacione kulture zasnovane na zajedničkim vrednostima i uverenjima, referentna tačka sa kojmo se moće porediti trenutna kultura u organizaciji radi utvrđivanja razlika i pravaca koje je potrebno menjati.

Odgovoru koiji se prikupa kroz upitnke agregiraju se i elektronski analiziraju kako bi se generisao izveštaj (ili izveštaji) kao potpora početnim koracima u procesu promene organizacione kulture. Konsultant ili akreditovani praktičar iz Human Synergistics-a liderima i članovima organizacije pojašnjava krajnje rezultate i korake potrebne za uspešan razvoj i transformaciju organizacije.

Upitnici za utvrđivanje organizacione kulture mogu se koristiti u elektronskoj formi prilagođenoj skoro svakom digitalnom uređaju, ili i u štampanoj formi.

Dodatni alati

Preporučujemo da Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture primenite zajedno sa Upitnikom za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® (OEI), što će pružiti jedinstvene uvide u ishode koje organizaciona kultura stvara ali i strukture, sistem, tehnologije i veštine/kvalitete koji mogu biti korišćeni u menjanju same te kulture. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) može se koristiti nakon ili istovremeno sa Upitnikom za utvrđivanje životnih stilova, Upitnikom za utvrđivanje grupnih stilova  (GSI) i Liderstvo/Uticaj  (L/I) ili Menadžment/Uticaj (M/I), kako bi se podstakla želja za promenom na polju liderstva i nivoima tima što će, zauzvrat, dopuniti i pojačati razvoj na organizacionom nivou.

Prednosti koje OCI donosi vašoj organizaciji:

Primenom Upitnik za utvrđivanjeorganizacione kulture (OCI®), članovima na svim organizacionim nivoima ćete pojasniti načine pristupa radu i međusobne komunikacije koji se od njih očekuju, kao i postojeće norme koje podržavaju ili pak sputavaju rešavanje problema i izvršenje zadataka.  Takođe ćete ih podstaći da kreiraju viziju idealne kulture u smislu stilova ponašanja koji će njima i samoj organizaciji dati priliku da sprovedu strateške početne korake, postignu ciljeve i ispune zadatke. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture  (OCI®) liderima i članovima tima obezbeđuje podatke koji su im potrebni, kao i jezik kojim će komunicirati o tome gde su sada, gde žele biti, i kako će do tamo stići.

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture  (OCI®) od neprocenjive je vrednosti za:

  • Signaliziranje i/ili potvrdu postojanja potrebe za transformacijom kulture
  • Podršku programima dizajniranim da podrže implementaciju strategije, angažman i uključivanje zaposlenih, kvalitet i pouzdanost kao i pružanje usluga klijentima
  • Procenjivanje i poboljšanje spremnosti na promene u kulturi
  • Usmeravanje ka preprekama (i svemu što dovodi do) hitrosti u radu, prilagodljivosti i inovativnim idejama
  • Pomoć pri integrisanju, sticanjima veština, i strateškim alijansama
  • Procenjivanje uticaja uloženih napora u procesu promena, iznova se koristeći upitnicima radi procenjivanja stepena napretka i određivanja šta funkcioniše, a šta ne

Neka Upitnik za utvrđivanjeorganizacione kulture (OCI®) bude pokretač promene u vašoj organizciji

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) koristi se i koordiniran je od strane ljudi koji su obučeni i akreditovani za rad u. Nudimo dve opcije:

  • Obučeni i iskusni konsultant iz Human Synergistics-a može biti od pomoći pri upotrebi Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®), i njegove primene u samom procesu promene kojoj težite. Jednostavno nas kontaktirajte kako biste pronašli pogodnog konsultanta za organizaciju.
  • Celokupni proces promene unutar vaše organizacije može se sprovesti kroz organizovanje akreditovanja jednog ili više članova tima putem Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®). To će garantovati da će oni steći veštine upravljanja Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) i određivanja odgovarajućih mehanizama za dugoročne promene organizacione kulture.Kako biste počeli, prijavite se za naš program akreditacije.

Ukoliko želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®), ili bilo kom alatu procene iz naše ponude širokog spektra, molimo vas da nas kontaktirate, a mi ćemo vam rado izaći u susret.

Kontaktirajte nas