Alati procene za lidere i menadžere

Izmerite uticaj koji lideri imaju na svoje okruženje, liderske i menadžerske strategije, kompetencije i stilove ponašanja, kao i efektivnost, sa našim alatima procene za lidere i menadžere.


Liderstvo/Uticaj

Leadership/Impact® (L/I)

Liderstvo/Uticaj je alat procene po modelu procene 360°  koji liderima pruža povratne informacije o njihovim liderskim strategijama i uticaju na druge, samim tim i na kulturu koju stvaraju.

Menadžment/Uticaj

Management/Impact® (M/I)

Menadžment/Uticaj je alat zasnovan na principu 360° procene koji menadžerima omogućava uvid u njihova zaduženja, odgovornosti i uticaj koji imaju na ljude oko sebe.

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova

Life Styles Inventory™ (LSI)

Upitnik za utvrđivanje životnih stilova olakšava pojedincima razvoj konstruktivnog razmišljanja i stilova ponašanja koji su dokazano povezani sa radnim učinkom, kvalitetom međuljudskih odnosa, i efikasnošću rešavanja problema.

Sistem profila efektivnosti menadžmenta

Management Effectiveness Profile System™ (MEPS)

Sistem profila efektivnosti menadžmenta je alat po modelu procene 360° koji menadžerima daje pouzdane i detaljne povratne informacije, podstiče samosvest i pomaže pri razvoju ključnih kompetenci.


Rešenja koja nudimo za svaki nivo vaše organizacije

Pojedinci

Unapredite efektivnost, kvalitet međuljudskih odnosa, kao i stanje sveopšteg zdravlja i zadovoljstva kroz usavršavanje zaposlenih.

Pregled alata procena i simulacija…

Grupe i timovi

Poboljšajte kvalitet rada grupa i timova kako biste postigli viši nivo sinergije i efikasnost pri rešavanju problema.

Saznajte više…

Organizacije

Izgradite organizacionu kulturu koja će inspirisati želju za inovacijama, boljim pružanjem usluga, i postojanim učinkom.

Pregled alata procena i simulacija…


Odakle početi?

Recite nam koje su vaše potrebe, i saznajte kako, uz našu pomoć, možete da uvedete značajte promene u organizaciju.