Circumplex Human Synergistics-a

Vizuelni model razvoja Konstruktivnih stilova kod pojedinaca, menadžera, lidera, timova i organizacija. Ako se slažete sa izrekom da slika vredi više od hiljadu reči, razumećete.

Uz ovaj praktični vizuelni mehanizam, Vi:

  • možete „videti“ načine razmišljanja i stilove ponašanja koji podstiču učinak ljudi i timova u Vašoj organizaciji, kao i učinak same organizacije
  • imate pristup zajedničkom jeziku koji možete koristiti radi procene i razmatranja stilova ponašanja i pristupa pojedinaca, timova, menadžera i lidera, kao i kulture unutar organizacije
  • imate osnovu za usavršavanje ljudi, kroz unapređivanje učinka i oplemenjivanje kulture.

Kao revolucionarna inovacija razvijena pre više od 40 godina, i od tada redovno kontrolisana i unapređivana, Circumplex primenjuju i odobravaju milioni klijenata širom sveta – prava potvrda svoje validnosti, relevantnosti i vrednosti

Na koji način funkcioniše Circumplex?

Circumplex je obično deo procena Human Synergistics-a, poput Upitnika za utvrđivanje kulture organizacije – Organizational Culture Inventory® (OCI®), Upitnika za utvrđivanje životnih stilova – Life Styles Inventory™ (LSI), Upitnika za utvrđivanje grupnih stilova – Group Styles Inventory™ (GSI), i Upitnika za utvrđivanje stilova pružanja usluga – Customer ServiceStyles™ (CSS).

Click on the above image to view our interactive Circumplex

Kao što možete videti na slici, Circumplex one faktore koji se tiču efektivnosti učinka (na nivoima pojedinca, grupe i organizacije) deli na 12 stilova ili načina ponašanja.

Ovi stilovi se dalje grupišu u tri opšta klastera:

  • Konstruktivni stilovi podstiču postizanje organizacionih ciljeva kroz razvoj ljudskih resursa; zagovaraju ljudski rad i sinergiju; i unapređuju prilagodljivost i efektivnost pojedinca, grupe i organizacije.
  • Agresivno/Odbrambeni stilovi usmeravaju ljude ka usredsređenosti na sopstvene potrebe, a na štetu članova svoje grupe i organizacije, što rezultira stresom, preokretima, i neusklađenim učinkom.
  • Pasivno/odbrambeni stilovi usmeravaju ljude ka potčinjavanju organizaciji, čime guše kreativnost i inicijativu, dopuštajući organizaciji da stagnira.

Plave, zelene i crvene ekstenzije na Circumplex-u grafički prikazuju statističke rezultate i jačinu stilova u pogledu procentualnih rezultata – možete videti na koji način se rezultati Vaših pojedinaca, grupa ili organizacija upoređuju sa rezultatima hiljada drugih organizacija koje smo već istražili.

Circumplex je jednostavan, dobro dizajniran i izuzetno jasan – odličan alat za organizacije koje žele da postignu izvanredan učinak na svakom nivou. Kontaktirajte nas za dalje informacije.