Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (Organizational Culture Inventory®)

Istraživanje i razvoj: doktor Robert A. Cooke, i klinički psiholog, doktor J.Clayton Lafferty

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture – Organizational Culture Inventory® (OCI®) je alat procene namenjen merenju organizacione kulture, najprostranjeniji i najdetaljnije ispitan u svetu. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture seže izvan okvira korporativne kulture, kulture kompanije, kao i kulture samog radnog mesta, s obzirom na činjenicu da se kulturne dimenzije koje ovaj alat procenjuje mogu primeniti na svim tipovima organizacija.

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) rezultat je istraživanja dužeg od 35 godina koje je  koristilo najsavremeniju istraživačku tehnologiju. Procenjuje osobine organizacione kulture (van okvira kulture kompanije, kulture radnog mesta i korporativne kulture), koja je najviše povezana sa ponašanjem i učinkom članova organizacije. Otkriva kolektivna uverenja zaposlenih u vezi sa tim šta se od njih očekuje i kako norme ponašanja utiču na njihovo angažovanje i efikasnost, pružajući na kraju čvrstu osnovu za konstruktivno menjanje organizacione kulture.

Kako funkcioniše

Za procenu kulture, dostupna su dva oblika Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®):

 • Standardni Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) procenjuje trenutnu kulturu u organizaciji u pogledu zajedničkih normi ponašanja, tj. onih normi koje članovi smatraju neophodnim kako bi se „uklopili“ i ispunili očekivanja. Rezultati se kombinuju i ilustruju na profilima na Circumplex-u Human Synergistics-a, kako bi se prikazala relativna jačina Konstruktivne, Pasivno/Odbrambene i Agresivno/Odbrambene kulture unutar organizacije.
 • OCI-Ideal (Idealna kultura) dopunjuje standardni Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) kroz određivanje optimalne ili željene organizacione kulture. Procenjuje stilove ponašanja koje lideri i ostali članovi smatraju potrebnim kako bi se postigla bolja efektivnost i omogućilo da organizacija dostigne svoje ciljeve. Krajnji rezultat je slika idealne organizacione kulture zasnovane na zajedničkim vrednostima i uverenjima. To je referentna tačka sa kojom se može uporediti trenutna kultura u organizaciji, utvrditi međusobne razlike, ali i pravac u kojem je potrebno menjati postojeću kulturu.

Odgovori koji se prikupe kroz upitnke agregiraju se i elektronski analiziraju kako bi se dobio izveštaj (ili izveštaji), kao prvi korak u procesu promene organizacione kulture. Konsultant ili akreditovani praktičar iz Human Synergistics-a, objasniće  liderima i članovima organizacije krajnje rezultate i korake neophodne za uspešan razvoj i transformaciju organizacije.

Upitnici za utvrđivanje organizacione kulture mogu se koristiti u u štampanoj ili elektronskoj formi prilagođenoj skoro svakom digitalnom uređaju.

Dodatni alati

Preporučujemo da Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture primenite zajedno sa Upitnikom za utvrđivanje efektivnosti organizacije – Organizational Effectiveness Inventory® (OEI), što će pružiti jedinstvene uvide u ishode koje organizaciona kultura stvara ali i u strukture, sistem, tehnologije i veštine/kvalitete koji mogu biti korišćeni u menjanju kulture. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) može se koristiti istovremeno ili nakon Upitnika za utvrđivanje životnih stilovaUpitnika za utvrđivanje grupnih stilova  (GSI) i Liderstvo/Uticaj  (L/I) ili Menadžment/Uticaj (M/I), kako bi se podstakla želja za promenom na polju liderstva ali i na nivou tima što će, zauzvrat, ojačati razvoj na organizacionom nivou.

Prednosti koje OCI donosi vašoj organizaciji:

Primenom Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®), članovima na svim organizacionim nivoima biće jasniji načini pristupa radu i međusobnoj komunikaciji koji se od njih očekuju, kao i postojeće norme koje podržavaju ili pak sputavaju rešavanje problema i izvršenje zadataka. Takođe, biće podstaknuti da kreiraju viziju idealne kulture u smislu stilova ponašanja koji će i njima i organizaciji dati priliku da naprave početne, strateške korake, postignu ciljeve i ispune zadatke. Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture  (OCI®) i liderima i članovima tima obezbeđuje neophodne podatke, kao i jezik kojim će komunicirati o tome gde su sada, gde žele biti, i kako će stići do željene tačke.

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture  (OCI®) od neprocenjive je vrednosti za:

 • Signaliziranje i/ili potvrdu postojanja potrebe za transformacijom kulture
 • Podršku programima dizajniranim tako da podrže implementaciju strategije, angažman i uključivanje zaposlenih, kvalitet i pouzdanost kao i pružanje usluga klijentima
 • Procenu i poboljšanje spremnosti na promene u kulturi
 • Mapiranju prepreka (i svega što do njih dovodi) koje utiču na brzinu rada, prilagodljivost i inovativne ideje
 • Pomoć pri integrisanju, sticanjima veština, i strateškim alijansama
 • Procenjivanje uticaja uloženih napora tokom procesa promena, vrši se ponovnim  popunjavanjem upitnika kako bi se procenio stepen napretka i odredilo šta funkcioniše, a šta ne funkcioniše.

Neka Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) bude pokretač promene u vašoj organizciji!

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) primenjuju isključivo akreditovani konsultanti.  Postoje dve opcije za korišćenje upitnika:

 • Obučeni i iskusni konsultant iz Human Synergistics-a može pomoći pri upotrebi Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®), i koordinirati njegovu primenu tokom procesa promene.  Kontaktirajte nas kako biste pronašli odgovarajućeg konsultanta.
 • Celokupni proces promene unutar vaše organizacije može se sprovesti kroz akreditaciju jednog ili više članova tima putem Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®). Akreditacija će garantovati da su stekli veštine upravljanja Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®) i određivanja odgovarajućih mehanizama za dugoročne promene organizacione kulture.
  Ako je ovo opcija za vas, prijavite se za naš program akreditacije.

Ukoliko želite da saznate više o Upitniku za utvrđivanje organizacione kulture (OCI®), ili nekom drugom alatu procene iz naše široke ponude, kontaktirajte nas, a mi ćemo vam rado izaći u susret.