Koučing i konsalting

Naši svetski priznati konsultanti poseduju ogromno iskustvo u poboljšavanju održivog učinka na nivou pojedinaca, timova i organizacije. Naši konsultanti mogu biti Vaši idejni partneri po pitanju mogućih kulturnih rešenja, a zajedno sa Vašom organizacijom, kroz neposrednu saradnju, možemo doći do značajnih promena i razvoja. Takođe, konsultanti u samoj kompaniji (uključujući i članove sektora zaduženih za ljudske resurse, organizacioni razvoj i promene) imaju mogućnost da se akredituju za korišćenje naših materijala i sistema. Kombinovanjem ova dva pristupa, proces promena unutar organizacije može se inicirati kroz eksterna uputstva i održavati unutrašnjom ekspertizom.

Opcije konsaltinga za razvoj organizacione kulture

Kultura jedne organizacije postavlja osnove za sve ostale segmente i utiče na krajnje rezultate, počevši od angažovanja i bezbednosti, sve do kreativnosti i mogućnosti prilagođavanja.

Kako bi promene u kulturi sproveli u pravom smeru, konsultanti moraju biti u mogućnosti da razlikuju prihvaćene vrednosti i norme ponašanja i slične ishode, kao i faktore koji mogu uticati na kulturu.

Naši konsultanti su stručnjaci u:

 • radu sa alatima procene Human Synergistics-a, kako bi se izvršila procena kulture Vaše organizacije, u smislu vrednosti i normi, kao i prikaza rezultata;
 • tumačenju uticaja kulture na rezultate na pojedinačnim, timskim i organizacionim nivoima i identifikaciji sistema, struktura, i drugih faktora koji vode ka Odbrambenim kulturnim normama, i njihovom jačanju;
 • razvijanju poslovne metode, organizacione strukture, sistema upravljanja ljudskim resursima, boljem definisanju zadataka i odgovornosti u okviru pozicija, kao i liderstvu i komunikacionim veštinama koje vode ka Konstruktivnijem tipu kulture;
 • rukovođenju procesom organizacionog razvoja kako bi se povećala sposobnost usvajanja promena i efikasnost primene procesa promene.

Opcije konsaltinga za oblasti liderstva i menadžmenta

Lideri i menadžeri utiču na organizacione kulture svojih organizacija, i na direktan i na indirektan način. Direktan uticaj potiče od njihovog načina razmišljanja i stila ponašanja, kao i strategija za vođenje i upravljanje kadrovima u okruženju, što oblikuje lidera i menadžera, signalizira drugima šta se od njih očekuje, i u izvesnoj meri utiče na njihovo ponašanje i učinak. Indirektan uticaj rezultat je njihovih odluka i, kako je već rečeno, sistema, struktura i tehnologija koje uspostave.

Naši konsultanti nude ekspertizu u oblastima:

 • rada sa alatima procene Human Synergistics-a, kako bi lideri i menadžeri razumeli lične stilove i strategije, njihov uticaj na ljude i samu kulturu unutar koje posluju, kao i efikasnost;
 • obuke i usmeravanja lidera i menadžera u postavljanju ličnih i profesionalnih razvojnih ciljeva i planova za dostizanje tih ciljeva;
 • pomoći liderima da razumeju primene sistema i struktura koje uspostavljaju i, uopštenije rečeno, potrebu da se usaglase odluke i rešenja sa organizacionim vrednostima i idealnom tj. željenom kulturom u organizaciji;
 • podrške u kreiranju i pružanju usluge – ponude alata za procene liderstva i menadžmenta i sistema razvoja, počevši od nivoa rukovodilaca (C-Suite level) do line menadžera.

Opcije konsaltinga u oblasti razvoja grupa i stvaranja timova

Timovi najefektivnije rade kada uvežbavaju i demonstriraju Konstruktivne stilove kulture, i kada njihovi članovi racionalno pristupe problemu, uz međusobnu podršku. Kako bi se i tim i članovi usmerili u ovom pravcu, treba im obezbediti kvalitativnu i kvantitativnu povratnu informaciju o njihovim stilovima i procesima.

Naši konsultanti stručnjaci su za:

 • opservaciju i koordinaciju timskih diskusija, dok lider tima učestvuje kao član;
 • korišćenje naših upitnika i tehnika opservacije u radu sa timovima (rešavanje kako stvarnih, tako i simuliranih problema), radi određivanja stilova ili procesa koji imaju uticaj na efikasnost;
 • asistenciju timovima u primeni dokazano dobrih procesa interakcije i rešavanja problema da bi se došlo do boljeg učinka;
 • formiranje kulture i atmosfere unutar tima koji podstiču i podržavaju izvrnost.

Molimo da nam se javite ukoliko želite da saznate više o našim uslugama konsaltinga i mogućim načinima kojima možemo doprineti promenama unutar Vaše organizacije. Radujemo se saradnji s Vama.