Koučing i konsalting

Naši svetski priznati konsultanti poseduju ogromno iskustvo u poboljšavanju održivog učinka na nivou pojedinaca, timova i organizacije. Naši konsultanti mogu biti Vaši idejni partneri po pitanju mogućih kulturnih rešenja, a mi sa Vama i Vašom organizacijom ostvarujemo neposrednu saradnju kako bismo došli do smislenih promena i razvoja. Takođe, nudimo Vama i konsultantima u samoj kompaniji (uključujući i članove sektora zaduženih za ljudske resurse, organizacioni razvoj i promene) mogućnost akreditacije za korišćenje naših materijala i sistema. Zajedno sa kombinacijom ova dva pristupa, proces promena unutar organizacije može se inicirati kroz eksterna uputstva i održavati unutrašnjom ekspertizom.

Human Synergistic Koučing&Konsalting

Opcije konsaltinga za razvoj organizacione kulture

Kultura jedne organizacije postavlja osnove za sve ostale segmente i utiče na krajnje rezultate, počevši od angažovanja i bezbednosti, sve do kreativnosti i mogućnosti prilagođavanja.

Kako biste promene u kulturi sproveli u pravom smeru, konsultanti moraju biti sposobni da razlikuju ovakve stvari (tj. prihvaćene vrednosti i norme ponašanja) i slične ishode, kao i faktore koji mogu uticati na kulturu.

Naši konsultanti su stručnjaci u:

 • radu sa alatima procene Human Synergistics-a, kako bi se izvršila procena kulture Vaše organizacije, u smislu vrednosti i normi, kao i prikaza rezultata;
 • sposobnosti primećivanja uticaja kulture na rezultate na pojedinačnim, timskim i organizacionim nivoima i identifikaciji sistema, struktura, i drugih faktora koji vode ka Odbrambenim kulturnim normama, i njihovom jačanju;
 • pomoći da razvijete poslovne metode, organizacione strukture, sisteme upravljanja ljudskim resursima, preuređene izglede radnih pozicija, kao i liderstvo i komunikacione veštine koje vode ka Konstruktivnijem tipu kulture;
 • rukovođenju procesom organizacionog razvoja tako da se poveća sposobnost usvajanja promena i efikasnosti same primene procesa promene.

Opcije konsaltinga za oblasti liderstva i menadžmenta

Lideri i menadžeri istovremeno na direktan i indirektan način utiču na organizacione kulture svojih organizacija. Njihov direktan uticaj potiče od sopstvenih načina razmišljanja i stilova ponašanja, kao i strategija za vođenje i upravljanje ljudskim kadrom u okruženju. Ove karakteristike oblikuju samu funkciju lidera i menadžera, signaliziraju drugima šta se od njih očekuje, i u izvesnoj meri utiču na njihovo ponašanje i učinak. Njihov indirektan uticaj rezultat je njihovih sopstvenih odluka i, kako je već ranije rečeno, sistema, struktura i tehnologija koje oni uspostave. Naši konsultanti nude ekspertizu u oblastima:

 • rada sa alatima procene Human Synergistics-a, kako bi lideri i menadžeri Vaše organizacije razumeli lične stilove i strategije, njihov uticaj na ljude i samu kulturu unutar koje posluju, kao i efikasnost;
 • obuke i usmeravanja lidera i menadžera Vaše organizacije u postavljanju ličnih i profesionalnih razvojnih ciljeva i planova za dostizanje tih ciljeva;
 • pomoći liderima da razumeju primene sistema i struktura koje uspostavljaju i, uopštenije rečeno, potrebu da usaglase odluke i rešenja sa organizacionim vrednostima i idealnom tj.željenom kulturom u organizaciji;
 • podrške Vama u kreiranju i pružanju usluge kompletne ponude alata procene liderstva i menadžmenta i sistema razvoja, počevši od nivoa rukovodilaca (C-Suite level) do čelnog nivoa nadzora.

Opcije konsaltinga u oblasti razvoja grupa i stvaranja timova

Timovi rade na najbolji način onda kada uvežbavaju i demonstriraju Konstruktivne stilove kulture, i u situacijama kada su njihovi članovi racionalno pristupili problemu, uz međusobnu podršku. Jedan od najefektivnijih načina da se tim i članovi usmere u ovom pravcu jeste da im se obezbedi kvalitativna i kvantitativna povratna informacija o njihovim stilovima i procesima. Naši konsultanti stručnjaci su za:

 • opservaciju i koordinaciju timskih diskusija, dozvoljavajući lideru tima da učestvuje kao član;
 • korišćenje naših upitnika i tehnika opservacije u saradnji sa timovima (pri rešavanju kako stvarnih, tako i simuliranih problema), radi određivanja stilova ili procesa koji se prožimaju kroz efikasnost;
 • asistenciju timovima u primeni dokazano dobrih procesa interakcije i rešavanja problema da bi se došlo do boljeg učinka;
 • formiranje kulture i atmosfere unutar tima koji podstrekuju i daju potporu savršenom učinku.
Molimo da nam se javite ukoliko želite da saznate više o našim uslugama konsaltinga i mogućim načinima kojima možemo doprineti promenama unutar Vaše organizacije. Radujemo se saradnji s Vama.Kontaktirajte nas