LSI Konflikt (LSI Conflict)

Istraživanje i razvoj: Ron Phillips na osnovu Uptnika za utvrđivanje životnih stilova kliničkog psihologa i doktora J.Clayton Lafferty- 

Razlike u mišljenjima su neizbežni deo organizacionih odnosa, i dok je konstruktivno razlikovanje produktivno, konstantni konflikt sigurno nije.

Individualna razmišljanja i ponašanja mogu da pomognu ili ometaju način na koji se članovi vaše organizacije ophode prema konfliktima, rešavanju problema ili pregovaranju. Da li se vaš tim odnosi prema konfliktu konstruktivno? LSI Konflikt oslikava koje stilove koristimo kada se nađemo u konfliktu i pomaže da se razviju konstruktivne strategije razmišljanja za efektivno rešavanje konflikata.

Šta LSI konflikt radi?

LSI Konflikt je feedback alat koji:

  • koristi samo-procenu da pomogne učesnicima pri boljem razumevanju njihovih stilova razmišljanja i pruža vizuelni prikaz njihovih najjačih i najslabijih stilova. 
  • pruža okvir u kome učesnici mogu da razumeju različite konfliktne stilove i njihov uticaj na konfliktne situacije.
  •  daje učesnicima akcioni plan koji oni mogu da koriste kada žele da definišu i posvete se promeni ponašanja zarad razvoja konsturktivnih konfliktnih stilova.

LSI Konflikt takođe može da se koristi u kombinciji sa Upitnikom za utvrđivanje grupnih stilova a i ostalim Human Synergistics simulacijama kao deo integrisanog pristupa razvoju individualne i grupne efektivnosti. 

Šta Vam LSI Konflikt nudi?

Prikladan za sve članove organizacije, LSI Konflict može da se koristi za:

• promociju svesnosti različitih konfliktnih stilova
• pomoć pojedincima da se nose sa konfliktom na više kolaborativan način
• poboljšanje timskog učinka i efektivnosti kroz konstruktivnu komunikaciju 
• poboljšati kooperaciju i integrativno rešavanje problema kroz celu organizaciju
• povećati efektivnost rešavanja konflikata zarad kreiranja zdravije kulture

LSI Konflikt karakteristike

LSI Konflikt zadovoljava stroge akademske i psihometrijske standarde i baziran je na svetski poznatom Upitniku za utvrđivanje ličnih stilova –  Life Styles Inventory. Stilove koje LSI Konflikt meri se predstavljaju na Circumplex-u Human Synergistics-a i rezultati se porede sa 9000 rezultata od drugih osoba. 

Istraživanje je pokazalo da rezlutati koje LSI Conflict meri su povezane sa različitim ishodima, naročito sa:

  • kvalitetom interpersonalnih odnosa
  • efektivnošću kod rešavanja problema
  • zdravljem i wellbeing-om pojedinaca
  • organizacionom kulturom

LSI Konflikt načini procene

LSI Konflikt je dostupan u papirnom obliku gde sami sebe ocenjujemo. On prikuplja povratne informacije koristeći samo-procenu:

  • LSI Konflikt upitnik popunjava osoba za koju se radi procena i kroz upitnk dobija i povratnu informaciju o rezultatiima, povratne informacije odražavaju ličnu perspektivu učesnika vezanu za to kako pristupa i reaguje na konflikte i neslaganja.

Upitnik se popunjava za 20 do 30 minuta, još 10 minuta traje samo-ocenjivanje, i onda se rezultati prebacuju na normirani Circumplex koji odmah pruža povratne informacije.

Ako bi ste želeli da znate više o LSI Konfliktu, ili o nekom drugom materijalu iz naše ponude, molimo Vas da nas kontaktirate a mi ćemo vam rado pomoći.