Please choose your language:

Witamy na stronie firmy Human Synergistics poświęconej polityce prywatności skierowanej do respondentów ankiety oraz uczestników symulacji

Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym stronę internetową firmy Human Synergistics International (HSI).  HSI tworzy, a następnie oferuje za pośrednictwem internetu systemy, ankiety i ćwiczenia wspierające rozwój na poziomie indywidualnym, grupowym oraz organizacyjnym. Zapraszamy do udziału w jednej lub kilku ankietach i ćwiczeniach online. Należy pamiętać, że w ich trakcie zbierane mogą być poufne dane osobowe.   W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z poniższymi pytaniami oraz odpowiedziami, które opisują stosowane przez nas praktyki w zakresie informacji online, prywatności oraz powiązanych zagadnień.

Polityka prywatności

Jakie są powody gromadzenia danych osobowych?

Dane gromadzone są w celu skierowania informacji zwrotnej do Ciebie, Twoich kolegów, drużyny lub organizacji i wspomożenia zmian oraz inicjatyw służących rozwojowi.  Zarówno dane, jak i informacja zwrotna obejmą swoim zakresem zagadnienia takie jak kultura oraz klimat panujący w Twojej organizacji; skuteczność i styl funkcjonowania Twojej grupy; Twój osobisty styl działania, zdolności oraz wyniki; a także / lub zachowanie, wpływ i skuteczność osób działających w Twoim otoczeniu organizacyjnym.  Prosimy zapoznać się z poniższą częścią „W jaki sposób wykorzystane zostaną moje dane osobowe?”, w której znajduje się więcej szczegółowych informacji dotyczących ankiety lub ćwiczenia, w którym weźmiesz udział.

Jaki rodzaj danych będzie gromadzony i przechowywany?

Na stronach internetowych poświęconych inwentarzom diagnostycznym, ankietom oraz ćwiczeniom firmy Human Synergistics respondent podaje informacje o sobie, innych osobach, które dobrze zna, lub też o swojej grupie lub organizacji. 

Rodzaje informacji, jakie mogą być gromadzone za pośrednictwem tych stron lub dostarczone przez organizację obejmują: nazwisko, dane organizacji, adres e-mail oraz dane demograficzne i dotyczące stanowiska, które są związane z uczestnictwem w ankiecie lub ćwiczeniu i odnoszą się bezpośrednio do produktów i usług firmy Human Synergistics.

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych pobierane mogą być również pewne dane identyfikacyjne związane z zagadnieniami technologicznymi, takie jak typ używanej przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, nazwa domeny dostawcy usług internetowych oraz adres IP urządzenia, z którego korzystasz w celu połączenia się ze stroną. Firma Human Synergistics jest administratorem danych (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej) odnośnie wszelkich zgromadzonych informacji.

Czy moje dane staną się przedmiotem badań?

Firma Human Synergistics, będąc administratorem danych, zastrzega sobie prawo do wykorzystania gromadzonych informacji w celu normalizacji i walidacji danych statystycznych związanych z toczącym się badaniem ankietowym, daną skalą pomiarową, czy symulacją.   W tym celu możemy tworzyć anonimowe pliki danych zawierające odpowiedzi udzielone przez określone grupy respondentów (wyodrębnione na podstawie zmiennych demograficznych lub związanych ze stanowiskiem) i pochodzące z wielu organizacji. Na tej samej podstawie możemy opracowywać anonimowe pliki danych składające się z propozycji rozwiązań dostarczonych przez osoby i zespoły, będących odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w trakcie symulacji survivalowych lub ćwiczeń biznesowych.   Wszystkie pliki będą wykorzystywane do przeprowadzenia analizy mającej na celu ulepszenie naszych ankiet i ćwiczeń oraz opracowanie i wdrożenie nowych produktów, które być może zainteresują Ciebie, Twoją firmę, branżę lub rynek. Wykorzystujemy również agregowane bądź zarchiwizowane dane w celu przeprowadzania badań na osobach, grupach i organizacjach. Ich wyniki publikujemy następnie w czasopismach, książkach, podręcznikach i innych publikacjach. Tego typu badania prowadzone przez personel oraz współpracowników firmy Human Synergistics podlegają kodeksowi etycznemu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poufność każdego respondenta oraz jego organizacji jest zapewniona w przypadku każdorazowego używania takich agregatów danych.

Czy moje dane osobowe zostaną wykorzystane do innych celów (np. Marketingowych, technologicznych, rozwojowych)?

Nie wymaga się podawania informacji związanych z zamawianiem dodatkowych produktów, wyrażaniem opinii lub ocen na temat produktów (z wyjątkiem prototypów), korzystaniem z innych usług HSI lub uczestnictwem w naszym forum internetowym (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane czynności są ściśle powiązane z aktualnie wypełnianą ankietą lub wykonywanym ćwiczeniem). Twoje dane nie zostaną również wykorzystane w celach marketingowych.

Czasami zebrane informacje, nie będące jednak poufnymi danymi osobowymi, wykorzystane mogą zostać w celu ulepszenia funkcjonalności i zawartości naszej strony internetowej oraz spersonalizowania doświadczenia internetowego respondenta. Agregatów danych możemy również użyć do analizy i usprawnienia obsługi strony.

Dane osobowe mogą jednak zostać ujawnione w odpowiedzi na postępowanie sądowe, np. nakaz lub wezwanie sądowe. Takie informacje mogą również zostać ujawnione w odpowiedzi na wezwania organów ścigania, ale dotychczas firma Human Synergistics nie musiała stosować się do tego typu żądań.

Agenci i kontrahenci firmy Human Synergistics, którzy mają dostęp do danych osobowych, mają obowiązek chronić wszystkie informacje zgodnie z niniejszą polityką prywatności, np. poprzez niewykorzystywanie tych informacji do celów innych niż związanych z wykonywanymi przez nich obowiązkami służbowymi na rzecz HSI. Z wyjątkiem agentów i kontrahentów, zobowiązujemy się nie udostępniać podanych informacji osobom trzecim (np. handlowcom, publicystom, sprzedawcom, dostawcom usług bazodanowych oraz organizacjom non-profit), które mogłyby być zainteresowane zaoferowaniem respondentowi swoich produktów lub usług.
Firma Human Synergistics nie będzie również wykorzystywać ani przekazywać danych osobowych w sposób inny niż opisany powyżej bez zapewnienia respondentowi możliwości wycofania się z niepowiązanego wykorzystania danych.

Jakiej ochronie podlegają moje dane osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury, których celem jest zabezpieczenie i uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do danych, zapobieganie stratom oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i prawidłowego wykorzystania informacji podanych online. Dane ankietowe lub zebrane podczas ćwiczeń przechowywane są na serwerze obsługiwanym przez Rackspace. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową: https://www.rackspace.com/en-us/about/datacenters.

Gdzie i jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane dotyczące ankiety lub ćwiczeń przechowujemy na serwerze obsługiwanym przez Rackspace w Teksasie, USA. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę https://www.rackspace.com/en-us/about/datacenters.

Human Synergistics zachowuje dane osobowe wymagane na czas trwania danej relacji biznesowej. Możemy też zachowywać dane osobowe na czas dłuższy niż czas trwania projektu lub wstępnej relacji biznesowej w razie zaistnienia potrzeby zachowania tych danych w celu udzielania odpowiedzi na uwagi klientów, dostarczania klientom analiz dotyczących zmian w danych wstępnych względem danych z kolejnych, ponownych testów, ochrony spółki przed roszczeniami prawnymi, wykorzystania ich do analiz lub prowadzenia archiwum danych historycznych, lub stosowania się do zasad i planów spółki dotyczących zarządzania informacjami. W razie otrzymania żądania usunięcia danych osobowych spółka Human Synergistics podejmie uzasadnione starania celem usunięcia w całości wszystkich przypadków występowania takich informacji.

Czy dane przesyłane są do innych krajów?

Tak, dane oraz odpowiedzi ankietowe i związane z ćwiczeniami, które zebrane zostały w Europie i na całym świecie przysyłane są do serwerów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie są następnie oceniane oraz przechowywane.   Personel i kontrahenci firmy Human Synergistics działający w Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii będą mieć dostęp do tych danych podczas prac konserwacyjnych na serwerze oraz prac nad nowym oprogramowaniem związanym z ankietami i / lub ćwiczeniami. Dane mogą być również przekazywane do Human Synergistics InterConnext GmbH w Niemczech w celu dodatkowego przetwarzania i przechowywania.

Rezydenci państw członkowskich Unii Europejskiej powinni mieć świadomość, że Komisja Europejska uznała Nową Zelandię za państwo dostarczające adekwatnej ochrony danych osobowych. Firma Human Synergistics, Inc, zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, stosuje się do porozumienia Privacy Shield zawartego między Unią Europejską, Wielka Brytania a Stanami Zjednoczonymi, jak również między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi.  Zgodnie z powyższym, w odniesieniu do tego porozumienia przestrzegamy wszystkich zasad opublikowanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych („Zasady”). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między zasadami zawartymi w niniejszej deklaracji oraz postanowieniom Zasad, pierwszeństwo przyznane zostanie postanowieniom Zasad. Aby dowiedzieć się więcej o porozumieniu Privacy Shield i zweryfikować nasze zapewnienia, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.privacyshield.gov/welcome. Twierdzenia dotyczące programu Privacy Shield mogą również zostać zweryfikowane na naszej stronie internetowej https://www.humansynergistics.com/privacy-shield.
Human Synergistics, Inc. przestrzega również prawa brazylijskiego LGPD – General Law for the Protection of Personal Data in Brazil, obeying the principles of: I – Necessity, II Transparency, III Adequacy, IV Free access, V Data Quality, VI Security, VII Prevention, VIII Accountability and provision of accounts, IX Non-discrimination and X Purpose.

Jak można się z nami skontaktować?

W celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail info@humansynergistics.com lub o kontakt telefoniczny pod numerem 847-590-0995.  Zapraszamy na naszą stronę internetową www.humansynergistics.com

Aby uzyskać pomoc w czasie korzystania z naszej strony internetowej poświęconej ankietom oraz ćwiczeniom, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail survey@humansynergistics.com.

W jaki sposób wykorzystane zostaną moje dane?

ACUMEN® Leadership Workstyles™

ACUMEN® Leadership Workstyles™

Odpowiedzi udzielone na pytania ankiety Leadership WorkStylesTM (LWS) zostaną ocenione i przeanalizowane, a następnie zebrane w postaci informacji zwrotnej, która posłuży programom doskonalenia kompetencji przywódczych i menedżerskich oraz / lub programom rozwoju osobistego.

Raporty zwrotne przygotowane na podstawie danych uzyskanych z LWS skupiają się na stylach myślenia i działania liderów, funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektach tych stylów oraz – w niektórych przypadkach – dobrostanie subiektywnym. Raporty zawierają tekst oraz ilustracje podsumowujące odpowiedzi lidera w zestawieniu z opisami dostarczanymi przez innych, np. pracowników równorzędnych, bezpośrednich podwładnych lub przełożonych. Odpowiedzi udzielone przez pojedyncze osoby w każdej ankiecie są łączone z odpowiedziami co najmniej dwóch innych osób. Nie dotyczy to jednak odpowiedzi przełożonych, którzy wyrażą zgodę na ich oddzielną prezentację.

Raporty zwrotne są przekazywane odbiorcom w formie elektronicznej lub papierowej poprzez konsultantów, trenerów lub szkoleniowców zarządzających programem rozwoju. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków HSI przekazuje raporty zwrotne w sposób pośredni, poprzez administratorów programu, a nie bezpośrednio do poszczególnych ocenianych osób. Jeżeli nie wiesz, kto zarządza programem, w ramach którego stosowana jest ankieta LWS, możesz skontaktować się z przełożonym lub działem zasobów ludzkich, by dowiedzieć się, w jaki sposób oraz przez kogo zostanie przekazany raport.

Wyniki badań ankietowych wspierać będą inicjatywy rozwoju indywidualnego oraz zawodowego i wykorzystane zostaną przez osoby centralne w celu ustanowienia planu działania. W związku z tym firma HSI zastrzega sobie prawo poprawiania wszelkich błędów lub pominięć związanych z gromadzeniem danych, które mogłyby wpływać na adekwatność oraz kompletność informacji zwrotnej przekazywanej osobom uczestniczącym w danym programie rozwoju.

Dane zawarte w raportach indywidualnych wewnątrz organizacji, działów lub też pochodzące z kursów lub sesji szkoleniowych mogą być łączone z danymi z podobnych raportów w celu tworzenia kompleksowych prezentacji wyników i raportów zbiorczych. Przy tworzeniu tych raportów, dane osobowe respondenta są łączone w taki sposób, by zapewnić całkowitą poufność.

Leadership/Impact® (L/I)

Leadership/Impact® (L/I)

Odpowiedzi udzielone na pytania ankiety Leadership/Impact® (L/I) zostaną ocenione i przeanalizowane, a następnie zebrane w postaci informacji zwrotnej, która posłuży programom doskonalenia kompetencji przywódczych.

Raporty zwrotne przygotowane na podstawie danych uzyskanych z L/I opisują wpływ, jaki liderzy mają na zachowanie i wyniki innych, strategie przywódcze odpowiedzialne za ten wpływ oraz ich skuteczność w odniesieniu do organizacji i osób. Raporty zawierają tekst oraz ilustracje podsumowujące odpowiedzi lidera w zestawieniu z opisami dostarczanymi przez innych, np. pracowników równorzędnych, bezpośrednich podwładnych lub przełożonych. Odpowiedzi udzielone przez pojedyncze osoby w każdej ankiecie są łączone z odpowiedziami co najmniej dwóch innych osób. Nie dotyczy to jednak odpowiedzi przełożonych, którzy wyrażą zgodę na ich oddzielną prezentację.

Raporty zwrotne są przekazywane odbiorcom w formie elektronicznej lub papierowej poprzez konsultantów, trenerów lub szkoleniowców zarządzających programem rozwoju. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków HSI przekazuje raporty zwrotne w sposób pośredni, poprzez administratorów programu, a nie bezpośrednio do poszczególnych ocenianych osób. Jeżeli nie wiesz, kto zarządza programem, w ramach którego stosowana jest ankieta Leadership/Impact, możesz skontaktować się z przełożonym lub działem zasobów ludzkich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oraz przez kogo zostanie przekazany raport.

Wyniki badań ankietowych wspierać będą inicjatywy rozwoju indywidualnego oraz zawodowego i wykorzystane zostaną przez osoby centralne w celu ustanowienia planu działania. W związku z tym firma HSI zastrzega sobie prawo poprawiania wszelkich błędów lub pominięć związanych z gromadzeniem danych, które mogłyby wpływać na adekwatność oraz kompletność informacji zwrotnej przekazywanej liderom uczestniczącym w danym programie rozwoju.

Dane zawarte w raportach indywidualnych wewnątrz organizacji, działów lub też pochodzące z kursów lub sesji szkoleniowych mogą być łączone z danymi z podobnych raportów w celu tworzenia kompleksowych prezentacji wyników i raportów zbiorczych. Przy tworzeniu tych raportów, dane osobowe respondenta są łączone w taki sposób, by zapewnić całkowitą poufność.

Life Styles Inventory™ (LSI)

Life Styles Inventory™ (LSI) – Opis i analiza stylów życia

Odpowiedzi udzielone na pytania ankiety Life Styles Inventory™ (LSI) zostaną ocenione i przeanalizowane, a następnie zebrane w postaci informacji zwrotnej, która posłuży programom doskonalenia kompetencji przywódczych i menedżerskich oraz programom rozwoju osobistego.

Raporty zwrotne przygotowane na podstawie danych uzyskanych z LSI skupiają się na indywidualnych stylach myślenia i działania, funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektach tych stylów oraz – w niektórych przypadkach – efektywności i satysfakcji osobistej. Raporty zawierają tekst oraz ilustracje podsumowujące odpowiedzi osoby centralnej (np. lidera lub uczestnika programu rozwoju) w zestawieniu z opisami dostarczanymi przez innych, np. pracowników równorzędnych, bezpośrednich podwładnych lub przełożonych. Odpowiedzi udzielone przez pojedyncze osoby w każdej ankiecie są łączone z odpowiedziami co najmniej dwóch innych osób. Nie dotyczy to jednak odpowiedzi przełożonych, którzy wyrażą zgodę na ich oddzielną prezentację.

Raporty zwrotne są przekazywane odbiorcom w formie elektronicznej lub papierowej poprzez konsultantów, trenerów lub szkoleniowców zarządzających programem rozwoju. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków HSI przekazuje raporty zwrotne w sposób pośredni, poprzez administratorów programu, a nie bezpośrednio do poszczególnych ocenianych osób. Jeżeli nie wiesz, kto zarządza programem, w ramach którego stosowana jest ankieta LSI, możesz skontaktować się z przełożonym lub działem zasobów ludzkich, by dowiedzieć się, w jaki sposób oraz przez kogo zostanie przekazany raport.

Wyniki badań ankietowych wspierać będą inicjatywy rozwoju indywidualnego oraz zawodowego i wykorzystane zostaną przez osoby centralne w celu ustanowienia planu działania. W związku z tym firma HSI zastrzega sobie prawo poprawiania wszelkich błędów lub pominięć związanych z gromadzeniem danych, które mogłyby wpływać na adekwatność oraz kompletność informacji zwrotnej przekazywanej osobom uczestniczącym w danym programie rozwoju.

Dane zawarte w raportach indywidualnych wewnątrz organizacji, działów lub też pochodzące z kursów lub sesji szkoleniowych mogą być łączone z danymi z podobnych raportów w celu tworzenia kompleksowych prezentacji wyników i raportów zbiorczych. Przy tworzeniu tych raportów, dane osobowe respondenta są łączone w taki sposób, by zapewnić całkowitą poufność.

Management/Impact® (M/I)

Management/Impact® (M/I)

Odpowiedzi udzielone na pytania ankiety Management/Impact® (M/I) zostaną ocenione i przeanalizowane, a następnie zebrane w postaci informacji zwrotnej, która posłuży programom doskonalenia kompetencji menedżerskich.

Raporty przygotowywane na podstawie ankiety M/I opisują wpływ, jaki menedżerowie wywierają na zachowanie i wyniki innych, strategie kierownicze odpowiedzialne za ten wpływ oraz ich skuteczność w odniesieniu do organizacji i osób. Raporty zawierają tekst oraz ilustracje podsumowujące odpowiedzi menedżera w zestawieniu z opisami dostarczanymi przez innych, np. pracowników równorzędnych, bezpośrednich podwładnych lub przełożonych. Odpowiedzi udzielone przez pojedyncze osoby w każdej ankiecie są łączone z odpowiedziami co najmniej dwóch innych osób. Nie dotyczy to jednak odpowiedzi przełożonych, którzy wyrażą zgodę na ich oddzielną prezentację.

Raporty zwrotne są przekazywane odbiorcom w formie elektronicznej lub papierowej poprzez konsultantów, trenerów lub szkoleniowców zarządzających programem rozwoju. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków HSI przekazuje raporty zwrotne w sposób pośredni, poprzez administratorów programu, a nie bezpośrednio do poszczególnych ocenianych osób. Jeżeli nie wiesz, kto zarządza programem, w ramach którego stosowana jest ankieta Management/Impact, możesz skontaktować się z przełożonym lub działem zasobów ludzkich by dowiedzieć się, w jaki sposób oraz do kogo trafi raport.

Wyniki badań ankietowych wspierać będą inicjatywy rozwoju indywidualnego oraz zawodowego i wykorzystane zostaną przez osoby centralne w celu ustanowienia planu działania. W związku z tym firma HSI zastrzega sobie prawo poprawiania wszelkich błędów lub pominięć związanych z gromadzeniem danych, które mogłyby wpływać na adekwatność oraz kompletność informacji zwrotnej przekazywanej menedżerom uczestniczącym w danym programie rozwoju.

Dane zawarte w raportach indywidualnych wewnątrz organizacji, działów lub też pochodzące z kursów lub sesji szkoleniowych mogą być łączone z danymi z podobnych raportów w celu tworzenia kompleksowych prezentacji wyników i raportów zbiorczych. Przy tworzeniu tych raportów, dane osobowe respondenta są łączone w taki sposób, by zapewnić całkowitą poufność.

Organizational Culture Inventory® (OCI® i OCI® Ideal)

Organizational Culture Inventory® (OCI® i OCI® Ideal) OCI Current i OCI Ideal

Odpowiedzi udzielone w ramach ankiety Organizational Culture Inventory® (OCI®) zostaną ocenione i przeanalizowane w celu przekazania Twojej organizacji, działowi lub podjednostce informacji zwrotnej na temat jej kultury. Uzyskane dane zostaną połączone z danymi dostarczonymi przez inne osoby z organizacji, podjednostki, zespołu lub grupy demograficznej w celu wygenerowania zbiorczych wyników i raportów jednostkowych. W trakcie opracowywania tych raportów odpowiedzi udzielone przez respondentów są łączone w taki sposób, aby chronić poufność wyników poszczególnych osób.

Wyniki i raporty zostaną opracowane tylko dla jednostek i zespołów liczących co najmniej 5 respondentów (chyba że członkowie mniejszych zespołów wyrażą zgodę na opracowanie i przesłanie takich raportów). Te same zasady dotyczą przesyłania wyników dotyczących grup wyodrębnionych według warstwy demograficznej lub związanej ze stanowiskiem, w tym poziomu organizacji, rodzaju etatu, rodzaju wykonywanej pracy, wieku, płci i podobnych czynników.

Celem raportu zwrotnego będzie określenie aktualnej kultury organizacji, mierzonej na podstawie oczekiwań, jakie organizacja posiada wobec swoich pracowników, oraz / lub jej idealnej bądź preferowanej kultury odzwierciedlającej opinie pracowników o tym, jakie stawiane wobec nich oczekiwania mogą zwiększyć ich satysfakcję i poprawić osiągane wyniki. Zostanie opracowana dodatkowa informacja zwrotna oparta na innych czynnikach mierzonych ankietą OCI®, dotyczących zwłaszcza kultury, takich jak motywacja i satysfakcja pracowników, jakość produktów i usług oferowanych przez organizację oraz jej zdolność do zmiany i rozwoju. Wyniki ankiety mają na celu wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizację w zakresie jej rozwoju, programów podnoszenia jakości, fuzji i przejęć spółek oraz innych działań ukierunkowanych na udoskonalenie jej funkcjonowania oraz wpływu, jak wywiera na pracowników, klientów oraz inne osoby zainteresowane. W związku z tym firma HSI zastrzega sobie prawo poprawiania wszelkich błędów lub pominięć związanych z gromadzeniem danych i obejmujących dane jednostki, dane demograficzne i dane związane ze stanowiskiem, które mogłyby wpływać na wykonalność lub dokładność informacji zwrotnej na temat grup i / lub jednostek danej organizacji.

Organizational Effectiveness Inventory®

Organizational Effectiveness Inventory®

Odpowiedzi udzielone w ramach ankiety Organizational Effectiveness Inventory® (OEI) zostaną ocenione i przeanalizowane w celu przekazania Twojej organizacji informacji zwrotnej na temat wyników (np. skuteczności na poziomie jednostkowym, grupowym bądź organizacyjnym) i proponującej rozwiązania umożliwiające poprawę osiąganych rezultatów oraz jakości kultury organizacyjnej. Uzyskane dane zostaną połączone z danymi dostarczonymi przez inne osoby z organizacji, podjednostki, zespołu lub grupy demograficznej w celu wygenerowania zbiorczych wyników i raportów jednostkowych. W trakcie opracowywania tych raportów odpowiedzi udzielone przez respondentów są łączone w taki sposób, aby chronić poufność wyników poszczególnych osób.

Wyniki i raporty zostaną opracowane tylko dla jednostek i zespołów liczących co najmniej 5 respondentów (chyba że członkowie mniejszych zespołów wyrażą zgodę na opracowanie i przesłanie takich raportów). Te same zasady dotyczą przesyłania wyników dotyczących grup wyodrębnionych według warstwy demograficznej lub związanej ze stanowiskiem, w tym poziomu organizacji, rodzaju etatu, rodzaju wykonywanej pracy, wieku, płci i podobnych czynników.

Celem raportu zwrotnego będzie określenie czynników związanych przyczynowo z kulturą organizacji oraz jej skutecznością odnośnie struktur, systemów, organizacji pracy, a także cech i umiejętności uczestników ankiety. Informacja zwrotna dotyczyć będzie również wyników zebranych w następujących kategoriach: satysfakcja uczestników ankiety, współpraca wewnątrz zespołów, zdolności adaptacyjne organizacji i jakość świadczonych usług. Wyniki ankiety mogą posłużyć do wyznaczenia ewentualnych kierunków zmian oraz sformułowania strategii zwiększania zdolności adaptacyjnych organizacji i poprawy jakości obsługi klienta. W związku z tym firma HSI zastrzega sobie prawo poprawiania wszelkich błędów lub pominięć związanych z gromadzeniem danych i obejmujących dane jednostki, dane demograficzne i dane związane ze stanowiskiem, które mogłyby wpływać na wykonalność lub dokładność informacji zwrotnej na temat grup i / lub jednostek danej organizacji.

Nasze zobowiązanie jakości

Twórcą ankiet i ćwiczeń doświadczeniowych firmy Human Synergistics, wspomagających rozwój na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym jest Robert A. Cooke, doktor nauk i CEO firmy HSI, oraz  J. Clayton Lafferty, doktor nauk i założyciel HSI, a także grono ich kolegów. Niniejsza strona internetowa poświęcona ankietom i ćwiczeniom zaprojektowana i opracowanym została przez Zespół ds. oceny danych internetowych Human Synergistics, składający się z pracowników zatrudnionych w naszych biurach w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii.

Firma Human Synergistics opracowuje i oferuje za pośrednictwem systemów internetowych oraz rozwiązań opartych na dokumentacji papierowej najbardziej kompleksowe i najdokładniej opracowane materiały szkoleniowe i rozwojowe. Nasze ankiety, inwentarze diagnostyczne i ćwiczenia doświadczeniowe są wykorzystywane od ponad 45 lat przez organizacje na całym świecie w programach rozwoju liderów, budowania zespołów oraz wprowadzania zmian w organizacji. Firma HSI dąży do dostarczania klientom narzędzi, które są praktyczne i dopasowane do rzeczywistości rozwoju organizacyjnego, a jednocześnie bazują na osiągnięciach nauki, są rzeczowe i niezawodne. Dążąc do tego celu, poddajemy nasze produkty wielokrotnym testom oraz publikujemy ich wyniki w raportach i czasopismach naukowych, które są dostępne do publicznego wglądu. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.humansynergistics.com/resources/research-and-publications